Księga wizualizacji PROW 2014-2020 i księga wizualizacji PO RYBY 2014-2020

Księga wizualizacji PROW 2014-2020


UE wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej. Dlatego przygotowany został opis obowiązków informacyjnych oraz wskazówki do ich wypełnienia.


We wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych zapewniona jest właściwa identyfikacja wizualna, w szczególności poprzez oznaczanie miejsc realizacji operacji oraz stosowanie odpowiednich znaków.


Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.


Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o wsparciu operacji z EFRROW:  • realizowanych działań informacyjnych i promocyjnych, np.: ulotek, broszur, publikacji, notatek prasowych, stron internetowych, materiałów filmowych, konferencji, spotkań, itd.,

  • materiałów i dokumentów przeznaczonych dla uczestników spotkań/szkoleń, np.: zaświadczeń, certyfikatów, materiałów szkoleniowych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności, itp.,

  • miejsca realizacji operacji za pomocą odpowiednio: plakatów/bilbordów/tablic, itp. oraz zamieszczenia informacji na stronie internetowej (jeśli taka strona istnieje).


Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014-2020


Przykładowe oznaczenie tablicy informacyjnej związanej z realizowaną operacją


Księga wizualizacji PO RYBY 2014-2020


Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” muszą oznaczać:  • działania i materiały informacyjne i promocyjne,

  • dokumenty związane z operacją podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników operacji,

  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. 


Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:  • znak (symbol) Unii Europejskiej UE oraz nazwy: Unia Europejska, Europejski Fundusz Morski i Rybacki;

  • logo PO RYBY 2014-2020, złożone z symbolu graficznego oraz nazwy programu.


W zestawie kilku znaków logo Unii Europejskiej zawsze występuje po prawej stronie, logo PO RYBY 2014-2020 po lewej, pomiędzy nimi inne znaki, rozmieszczone w równej odległości.


Księga wizualizacji PO RYBY 2014-2020


Logotypy PO RYBY 2014-2020


Przykładowe oznaczenie tablicy informacyjnej związanej z realizowaną operacją w ramach PO RYBY 2014-2020


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @