Aktualności

Informacja o rozwiązaniu Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

Data umieszczenia:

Informujemy, że w dniu 26 lipca 2021 roku Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" podjęło uchwałę o rozwiązaniu organizacji.

Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” powstał w odpowiedzi na ogłoszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości tworzenia partnerstw na poziomie lokalnym. Po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej, Polska zdecydowała o wdrożeniu na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich podejścia LEADER. Zainicjowanie programu wiązało się z realizacją nowego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa, stanowiącego odejście od polityki, w której jedyną funkcją wsi była funkcja producenta żywności, praktycznie ignorującej aspekty społeczne i środowiskowe życia na wsi. W nowym podejściu znalazła swoje odbicie, zaakceptowana przez społeczność międzynarodową idea trwałego, zrównoważonego rozwoju - realizowanego z udziałem społeczeństwa oraz chroniącego dla przyszłych pokoleń zasoby środowiska.
Gminy zainteresowane powołaniem partnerstw na swoim terenie mogły starać się o dotację z ministerstwa na ten cel. Obszar minimalny dla utworzenia partnerstwa to 3 gminy. Gminą wiodącą w projekcie była Gmina Wieliszew a współpracującymi Gminy Serock i Nieporęt. Partnerstwo musiało uzyskać formę prawną w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach. Wybrana została forma Związku Stowarzyszeń. Założycielami Związku były trzy Stowarzyszenia:
1. Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock
2. Stowarzyszenie Młodzi Dla Rozwoju Emka z Wieliszewa
3. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego z Gminy Nieporęt
Dnia 6 lutego 2006 roku odbyło się zebranie powołujące Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
Związek Stowarzyszeń PZZ zarządzał programem Leader ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2006 - 2015.
W roku 2010 ZS PZZ był inicjatorem utworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, która pozyskała dodatkowe środki z Programu Operacyjnego Ryby - działając również w oparciu o metodę LEADER.
W 2015 roku po zmianie przepisów zaistniała możliwość, aby obydwa fundusze były zarządzane przez jeden podmiot, ale nie mógł to być Związek Stowarzyszeń lecz Stowarzyszenie. W tym celu dokonano zmiany nazwy istniejącego Stowarzyszenia Rybackiego na Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński, zmieniając Statut odpowiednio do potrzeb.
Związek Stowarzyszeń od tego czasu stał się zbędny do realizacji celu podstawowego jakim było zarządzanie rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność zgodnie z podejściem LEADER.
Zarząd Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. podjął decyzję o skierowaniu wniosku do najbliższego WZC w sprawie rozwiązania Związku zgodnie z par. 16, pkt 7, p.pkt 8 Statutu.
Członkom rozwiązywanego Związku proponujemy wypełnienie deklaracji członkowskiej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński celem przepisania się do Stowarzyszenia.


Zdjęcie: Tablica zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @